Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2024 roku nastąpi zmiana adresu siedziby Kancelarii.

Nowy adres, pod którym będziemy dostępni, to: Ul. 20 stycznia 1920 2/1, 85-081 Bydgoszcz

Komornik sądowy w Bydgoszczy Daniel Woźny

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym pod nadzorem jego prezesa. Realizowane przez niego czynności są określone przez obowiązujących przepisów prawa. Do głównych obowiązków komornika należy realizacja tytułów wykonawczych, a zatem przymuszenie dłużnika do wykonania nałożonego nań przez sąd obowiązku metodami ściśle określonymi przez przepisy prawa.  Komornik wszczyna postępowanie na wniosek wierzyciela lub polecenie sądu.

 

OBWIESZCZENIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 oraz zaleceniami Prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zawartymi w piśmie z dnia 13-03-2020 r. sygn. A-015-57/20 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zawartymi w piśmie z dnia 12-03-2020 r. sygn. DWOiP-IV.630.16.20 informuję o ograniczeniach w działalności kancelarii komorniczej nr XXIX mieszczącej się w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 1 prowadzonej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźny.

Bezpośrednia obsługa interesantów została wznowiona od dnia 2 czerwca 2020 r. z zachowaniem standardów bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. (Dz.U.2020.878) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przed stawiennictwem w kancelarii zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerami: 52-561-07-06, 795-357-494, 882-903-767, 539-330-001 oraz na elektroniczną skrzynkę pocztową: komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl celem ustalenia godziny przyjęcia.

Wpłaty powinny być dokonywane na rachunek kancelarii komornika widoczny  w dotychczasowej korespondencji komornika oraz:

Rachunek bankowy Bank BGŻ: 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270

Wszelkie dotychczasowe ustalenia dotyczące spłaty zadłużenia pozostają w mocy

Ograniczenia obowiązują do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.

Komornik Sądowy

Daniel Woźny

 

Tutejszy organ w celu realizacji tytułów wykonawczych korzysta z nowoczesnych rozwiązań informatycznych, takich jak m.in.:

 • OGNIVO – system pozwalający na ustalenie posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych;
 • CEPIK – system pozwalający na ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów mechanicznych;
 • PUE-ZUS – system pozwalający na ustalenie aktualnego miejsca zatrudnienia dłużnika;
 • CBDKW  – system pozwalający na ustalenie posiadanych przez dłużnika nieruchomości.

 

Zakres zadań

Do zadań komornika sądowego należy:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
 • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych;
 • zabezpieczanie spadku i roszczeń pieniężnych;
 • sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

 

Dane teleadresowe:
Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy
 ul. Słowackiego 1 III piętro
 85- 008 Bydgoszcz

Wszelkich informacji  można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 52 561 02 26 lub 52 561 07 06 od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00 oraz we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kancelaria czynna:
 poniedziałek-piątek:  8.00 – 15.30
 wtorek:  8.00 – 16.00

 

Komornik przyjmuje interesantów:
 wtorek:  9.00 – 16.00

 Rachunek bankowy Bank BGŻ: 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270

Kancelaria komornicza Daniela Woźny obsługuje postępowania egzekucyjne prowadzone przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy – właściwość miejscowa to miasto Bydgoszcz oraz inne, m.in. te wyszczególnione na podstronie „Obszar działania” miejscowości zlokalizowane w ościennych gminach. W imieniu zespołu kancelarii komorniczej Daniela Woźny zapraszamy Państwa do zakładki „Kontakt” , życząc zakończonej sukcesem współpracy.

Design & code FINALTECH 2019